خلاصه آیتم

بسم الله الرحمن الرحیم در این برنامه بعد از اجرا از کاربر به این گونه سوال می شود: Guess me : ) , I’m a word with 6 character: که بایستی در هر بار یک حرف را ارسال کند،در صورتی که حرف صحیح باشد این مسیر تا حدس کامل کلمه ادامه می یابد. بازی بر […]

تماس و مشاوره